Allmänna villkor

Avtalets omfattning
 
Avtalet gäller för avtalad specifikation mellan Invision Media Group AB och kunden. Avtal träffas efter muntlig eller skriftlig beställning från förmedlare, annonsör eller reklambyrå och är bindande.
 
Vid utebliven betalning till Invision Media Group AB kan inte kunden tillgodogöra sig rättigheterna i detta avtal eller åberopa Invision Media Group AB: s skyldigheter som leverantör av avtalad specifikation.
 
Anmärkningar eller ändringar i avtalet skall, för att vara giltiga, vara skriftliga och ha framställts inom åtta (8) dagar.
 
Avtalat pris gäller med reservation för ändringar i gällande lagstiftning beträffande skatter och allmänna pålagor.
 
 
Avtalad specifikation
 
Med avtalad specifikation menas de krav på annonsprodukten, som parterna särskilt har överenskommit att annonsprodukten skall möta, eller vid tidpunkten för avtalets träffande av leverantören eller för dennes räkning utgivna eller i marknadsföringen använda produktbeskrivningar över annonsprodukten.
 
Avtalad specifikation skall innehålla exponeringstid, startdatum, exponeringsplatser, spridning och pris.
 
 
Annonsprodukt
 
Uppfyller annonsprodukten inte avtalad specifikation och beror det inte på kunden eller något förhållande på hans sida skall Invision Media Group AB avhjälpa detta utan oskäligt uppehåll.
 
 
Hävning
 
Kunden äger rätt att häva avtalet under villkor som anges nedan:
 

  1. a) Hävning måste ske skriftligen och räknas fr.o.m. den dag den mottagits av Invision Media Group AB.
  2. b) Om kunden häver avtalet 60 dagar före startdatum eller tidigare debiteras 25 % av avtalat pris exklusive eventuella reklamskatter.
  3. c) Häver kunden avtalet 20 dagar före startdatum eller tidigare men senare än 60 dagar före startdatum deiteras 50 % av avtalat pris exklusive eventuella reklamskatter.
  4. d) Om kunden häver avtalet tidigare än 20 dagar före startdatum debiteras hela (100 %) det avtalade priset exklusive eventuella reklamskatter.

 
Häver kunden del av avtalet debiteras hela (100 %) av det avtalade priset exklusive eventuella reklamskatter, oavsett när avtalet hävs, om inte annan överenskommelse har träffats därom.
 
 
Annonsmaterial
 
Föreskrivet text- och bildmaterial till annonsprodukten skall vara av sådan beskaffenhet att det lämpar sig för produktion, distribution och exponering enligt vad som har avtalats.
 
Text- och bildmaterial tillhandahålls av kunden och ingår ej i avtalat pris om inte detta uttryckligen har angivits i avtalad specifikation eller i överenskommelse som har träffats därom.
 
Text- och bildmaterial skall vara Invision Media Group AB tillhanda senast åtta (8) dagar före utsatt startdatum.
 
Utebliven eller för sen materialleverans utgör inget hinder för erläggande av betalning i rätt tid.
 
Vid för sen leverans av material eller utförande fritar sig Invision Media Group AB från skyldigheten beträffande rättidig exponeringstid. Exponeringsstart sker då så snart som möjligt.
 
Eventuella extra kostnader i samband med sådan exponering äger Invision Media Group AB rätt att debitera kund för.
 
 
Försenad eller felaktig exponering
 
Om försening eller felaktighet som beror på Invision Media Group AB pågår mer än 30 dagar får kunden genom skriftligt meddelande till Invision Media Group AB häva avtalet. Kunden har inte rätt till skadestånd.
 
 
Exponeringsplatser
 
Invision Media Group AB skall, om kunden så begär, tillhandahålla fullständig adressförteckning eller annan redovisning över avtalade exponeringsplatser.
 
Invision Media Group AB har rätt att reservera sig för eventuella ändringar, som fram till startdatum kan komma att inträffa i fråga om annonsproduktens placering eller antal.
 
 
Skötsel och underhåll
 
Invision Media Group AB ansvarar för att annonsprodukten uppfyller avtalad specifikation under avtalstiden.
 
 
Pris, betalning, dröjsmål med betalning
 
I avtalshandlingarna förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och angivna i svenska kronor, om inte annat anges. Om inte annat har avtalats skall betalning erläggas inom 20 dagar efter den dag som infaller senast av fakturans utställande.
 
Betalar kunden inte i rätt tid har Invision Media Group AB rätt till dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall innehålla annonsprodukt eller del därav.
 
Invision Media Group AB får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt avtalet.
 
 
Force majeure, ansvarsbegränsning
 
Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighets-ingripande, försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att utföra underhåll eller vidta åtgärder.
 
Invision Media Group AB tar inget ansvar för såväl text- som bildmaterial som ligger till grund för avtalad specifikation och som har tillhandahållits av kunden. Ansvaret gäller även copyright och upphovsrättslagar.
 
Text- och bildmaterial får inte strida mot svensk lag eller mot Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam. Skulle text- eller bildmaterial bedömas som lagstridigt eller oetiskt äger Invision Media Group AB rätt att vägra exponering. I sådant fall har kunden ej rätt att häva avtalet utöver vad som följer av avsnitt 4.
 
Invision Media Group AB ansvarar ensamma för alla tillstånd och eventuella överträdelser av lagar och förordningar avseende annonsprodukten samt för därav föranledda åtgärder eller kostnader. Likaledes ansvarar Invision Media Group AB för eventuell skada som annonsprodukten kan åsamka tredje man eller dennes egendom.
 
Invision Media Group AB ska inte hållas ansvarig gentemot kunden eller tredje man för vare sig ekonomisk eller annan skada eller förlust som direkt eller indirekt går att härleda till avtalad specifikation eller eventuella felaktigheter där i, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, utebliven exponering, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.
 
Invision Media Group AB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Invision Media Group AB: s datorresurser eller annans datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information.
 
Eventuell ersättning kan aldrig bli större än 15 % av hela kontraktssumman.
 
Invision Media Group AB äger rätt att, utan att först inhämta särskilt tillstånd fotografera och datalagra kundens text- och bildmaterial samt att använda dessa bilder i samband med marknadsföring och försäljning av Invision Media Group AB: s produkter och tjänster. Användningen inkluderar även publicering på Internet.
 
 
Sekretess
 
Ingendera part får lämna ut uppgifter som är skyddade enligt lagen om företagshemligheter i annan utsträckning än vad som erfordras för att kunna utföra avtalad specifikation enligt detta avtal eller om andra parten godkänt förfarandet. Part förbinder sig att informera sina anställda så att sekretess iakttages.
 
 
Tvist
 
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av, som första instans, Göteborgs Tingsrätt.